Petrus Josephus Op de Beeck

Fotokader van de Eerste Wereldoorlog. Deze fotokader toont mijn overgrootoom Petrus Josepus Op de Beeck van het 1ste Regiment Grenadiers. De fotokader bevat verder zijn vijf originele oorlogsmedailles, Ridder in de Orde van Leopold II met zilveren palm, Oorlogskruis 1914-1918 met bronzen palm, IJzermedaille 1914-1918, Overwinningsmedaille 1914-1918 en Herinneringsmedaille aan den Oorlog 1914-1918.

De kader was een aandenken aan het offer dat Joseph Op de Beeck bracht op 1 oktober 1918 en is sindsdien altijd in familiebezit geweest. Vandaag is het dus mijn beurt om de herinnering aan Petrus Josephus Op de Beeck levend te houden.


Ridder in de orde van Leopold II met zilveren palm

De Orde van Leopold II werd in 1891 door koning Leopold II van België ingesteld in de Kongo-Vrijstaat, die zijn privébezit was. Het motto van de orde is "l'Union fait la force" of "Eendracht maakt macht" en de orde werd voor verdienste voor de Congo en het staatshoofd toegekend. Toen Congo in 1908 een Belgische kolonie werd werd ook de orde overgenomen door het koninkrijk België. Ook na de onafhankelijkheid van de kolonie werd de Orde nog tot de Belgische ridderorden gerekend. De Orde van Leopold II is één van de drie nationale Belgische orden, naast de Kroonorde en de Leopoldsorde. Een zilveren of gouden palm met de letter "A" (voor Koning Albert I) werd aan het lint toegevoegd wanneer de Orde werd toegekend in oorlogstijd aan militairen.

 Oorlogskruis 1914 - 1918 met bronzen palm

Het Oorlogskruis 1914-1918 werd op 25 oktober 1915 bij Koninklijk Besluit gesticht. De onderscheiding was bedoeld voor dapperheid en werd aan militairen van land-, zee- en luchtmacht toegekend. In bijzondere gevallen konden ook vreemdelingen en militaire eenheden worden onderscheiden. Het Oorlogskruis werd verleend voor daden van moed tegenover de vijand.
Het Belgisch Oorlogskruis kan postuum verleend worden en draagt in dat geval een zwart geëmailleerd staafje op het lint.
De onderofficieren, korporaals en soldaten die zijn overleden ten gevolge van door de vijand ontvangen wonden worden benoemd tot ridders van de Orde van Leopold II met palm en ontvangen eveneens het Oorlogskruis.
Een bronzen palm met de letter "A" (voor Koning Albert I) werd aan het lint toegevoegd en staat voor een vermelding bij legerdagorder, vijf bronzen palmen worden door een zilveren palm en vijf zilveren palmen worden door een gouden palm vervangen.

Naast daden van moed kwamen nog andere omstandigheden voor uitreiking in aanmerking, militairen met minstens 5 frontstrepen (3 jaar frontdienst), voor goed
gedrag, vrijwilligers ouder dan 40 of jonger dan 16 jaar met minstens 18 maand dienst in
een gevechtseenheid, ontsnapte krijgsgevangenen welke opnieuw in militaire dienst traden
of militairen welke, omwille van oorlogsverwondingen, op inaktief werden geplaatst, kregen
eveneens het Oorlogskruis toegekend.IJzermedaille 1914 - 1918 met postuum bar (3)

Uitgereikt aan hen die, tussen 17 en 31 oktober 1914, deel uitmaakten van het leger strijdend aan de IJzer en er uitmuntend gestreden hebben.
Deze medaille werd ingesteld op 18 oktober 1918 en volgt in belangrijkheid onmiddellijk op het Orlogskruis. Ook geallieerde militairen welke aan de IJzerslagen deelnamen, kwamen in aanmerking.

Tijdens de gevechten aan de IJzer, tussen 17 en 31 oktober 1914, bracht het Belgische leger de Duitse opmars onder Generaal von Falkenhayn tot staan. Het Belgische leger verloor bijna 60.000 man aan gesneuvelden en gewonden, meer dan een derde van de totale sterkte van het toenmalige Belgisch leger!

Het is een bronzen medaille met een groene tint en met een medaillon in groen email bovenaan. Op de voorzijde staat een naakte, gehelmde man met een lans (deze symboliseert het tot staan brengen van de Duitse aanval) met aan de rechterzijde de data "17-31 / OCT. / 1914". In het geëmailleerde medaillon kan men het woord "YSER" lezen. Op de achterzijde zit een gewonde leeuw met een slagveld als achtergrond en met onderaan opnieuw het woord "YSER". In het medaillon staat het koninklijk monogram, de letter "A" (Koning Albert I). Het lint is rood (bloed) met brede zwarte randen (rouw). Voor de Vlamingen bestaat er ook een (niet officieel) geel lint met zwarte randen.

Note: Slechts één van de drie "postuum" staafjes behoord bij deze medaille. De ander twee staafjes behoren bij twee van de vier andere medailles en zijn waarschijnlijk door de familieleden verkeerdelijk aan deze medaille toegevoegd.Overwinningsmedaille 1914 - 1918

Uitgereikt aan allen die dienst deden in het gemobiliseerde Belgische leger tussen 1 augustus 1914 en 11 november 1918.

Deze bronzen medaille, aanvankelijk voorgesteld door de Franse veldmaarschalk Foch als een intergeallieerde medaille en als dusdanig ook aangenomen, werd ingesteld op 15 juli 1919. Door latere decreten kon ze ook worden toegekend aan bv. deelnemers aan de Afrikaanse campagnes, leden van de koopvaardijvloot en vissers enz.

Op de voorkant is de overwinningsgodin afgebeeld met uitgespreide vleugels en staand op een wereldbol. In haar linkerhand houdt ze een lauwerkrans, in haar rechter een zwaard en een lauwerkrans. De achterkant toont, binnen een lauwerkrans, het Belgische wapen en omheen de rand is de tweetalige tekst "LA GRANDE GUERRE POUR LA CIVILISATION. DE GROOTE OORLOG TOT DE BESCHAVING". Het lint is van het "regenboog"-type dat door alle geallieerden voor deze medaille werd gebruikt.Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914 - 1918

Toegekend aan hen die bij de Belgische strijdkrachten dienden gedurende de Eerste Wereldoorlog en voldeden aan de criteria voor de Overwinningsmedaille.

Deze medaille werd ingesteld op 21 juli 1919 en kon voorzien worden van een aantal emblemen, een kroon voor vrijwilligers, een zilveren staafje per frontstreep, een verguld staafje ter vervanging van 5 zilveren, een rood email kruis voor elke wondstreep, een anker voor marine personeel, een zilveren ster voor ontslag door verwondingen en de staafjes voor leden van het Expeditiekorps voor Rusland, staaf "1916-R-1917" en staaf "1916-R-1918".

Frontstrepen werden als volgt toegekend, de eerste streep na één jaar frontdienst en de volgende frontstreep voor elke volgende 6 maand frontdienst.

De voorzijde van de bronzen, enigszins driehoekige medaille toont het gehelmde hoofd van een soldaat waarbij de helm is versierd met een lauwertak. In de onderste hoeken van de medaille staan de jaartallen "1914" en "1918". Bovenaan de medaille staat een klimmende leeuw, omgeven door een eikenlooftak (links) en een lauwertak (rechts). De Achterzijde heeft een tweetalig inschrift, onder een koningskroon geflankeerd door een eikenlooftak (links) en een lauwertak (rechts) : "MEDAILLE COMMEMORATIVE / DE LA CAMPAGNE / 1914-1918 / HERDENKINGSMEDAILLE / VAN DEN VELDTOCHT".